අළු යට ගිණි

අළු යට ගිණි

උතුරා නැග යන ගංගා ලඟ
සුවසේ ඉන්නට බෑ
අවදානම
කොයි මොහොතෙද
ජීවිතයම සීමා කොටු තුල
සිරවී සිටියාද හිතෙනව
බැලුවම
පහුගිය කාලෙම


වෙනසක් විය යුතුමයි ජීවිතයට
කවදද කොහොමද නොදනී හරියට


අළු යට ගිණි
වැණි සිතුවිලි
අපිව වසාගෙන
කොහෙදෝ ඈතක යනවා

#Disapamok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *